Algemene

Verkoopsvoorwaarden

THE HUMAN LINK bv

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de wederzijdse ondertekening van een door The Human Link aan de klant aangeboden offerte voor coaching, opleiding, consulting, persoonlijke begeleiding.

1.2 De contractuele relatie tussen The Human Link en haar klanten wordt volledig bepaald door de hierin beschreven verkoopsvoorwaarden.

1.3 Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze verkoopvoorwaarden worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hier vermeld.

1.4 Deze overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de offerte waarop deze verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.

2. Betalingsmodaliteiten

2.1 De bedragen, die de klant verschuldigd is onder deze overeenkomst, zullen gefactureerd worden zoals in de offerte is vermeld, tenzij anders overeengekomen.

2.2 De facturen van The Human Link zijn betaalbaar netto en zinder disconto, uiterlijk 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning in gebreke en brengt de aanrekening van verwijlintresten, berekend aan de wettelijke rentevoet, met zich mee, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15%van het factuurbedrag zonder dat de vergoeding minder dan 125€ mag bedragen.

2.3 The Human Link houdt zich het recht voor een maximum factuurbedrag te bepalen, afhankelijk van de betalingen van de klant. Indien dit maximum bereikt wordt, kan de klant tijdelijk geen verdere betaalbare diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de uitstaande factuur of facturen.

3. Wijzigingen

3.1 The Human Link mag te allen tijden, om organisatorische redenen, haar diensten veranderen. De klant wordt hiervan voorafgaand op de hoogte gebracht indien deze verandering zijn gebruik van de diensten beïnvloedt. Bij hoogdringendheid wordt de klant niet later dan één week na de verandering op de hoogte gebracht, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding.

3.2 The Human Link behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven op elk ogenblik te wijzigen. Klanten met een geldige overeenkomst worden steeds minstens één maand voor het ingaan van de nieuwe prijzen en tarieven van deze verandering op de hoogte gebracht.

3.3 The Human Link behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van The Human Link.

4. Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

4.1 The Human Link brengt de klant hierbij op de hoogte van het feit dat de door de klant verstrekte persoonsgegevens opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en kunnen gebruikt worden voor de commerciële relatie tussen The Human Link en de klant enerzijds, het klantenbeheer, gebruikersprofilering, directe marketing en mailing anderzijds. Voorgaande lijst is niet limitatief. De klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan ingeval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de Persoonlijk Levenssfeer dd.8/12/1992.

5. Aansprakelijkheid

5.1 The Human Link is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen van deze overeenkomst.

6. Overdracht

6.1 De klant kan deze overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een andere (rechts-)persoon of entiteit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Human Link.

6.2 Door de overdracht worden alle rechten en plichten uit deze overeenkomst overgedragen aan de overnemer, die aanvaardt. Overnemer en overlater dienen The Human Link een door beide partijen bewijs te verschaffen van de overdracht van deze overeenkomst.

6.3 Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

7. Duur

7.1 Deze overeenkomst is van kracht voor de overeengekomen en in de offerte vermelde duur, tenzij tijdens de lopende overeenkomst anders overeengekomen.

8. Wanbetaling, schorsing en beëindiging

8.1 Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden.

8.2 Indien de herinnering zonder gevolg blijft, zal The Human Link alle lopende diensten opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

8.3 Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan The Human Link onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

8.4 Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant, of bij hoogdringendheid of ingeval van een bevel en/of beslissing van de overheid of het gerecht, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in voorgaande artikels.

8.5 Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen van de klant.

8.6 In alle gevallen van beëindiging, door The Human Link of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van deze overeenkomst. Bij beëindiging behoudt The Human Link het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met interest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die het geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

8.7 Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door The Human Link als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

9.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Antwerpen.