Privacy

beleid

Dit privacy beleid is van The Human Link. Maatschappelijk adres Grotesteenweg 93, B-2600 Berchem. Ondernemingsnummer: 0865.788.247

The Human Link hecht veel belang aan jouw privacy en verwerkt je persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. We streven ernaar om ons privacy- en cookiebeleid zo duidelijk en transparant mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via: tel +32 32 18 78 17 of admin@thehumanlink.be

Algemeen

The Human Link erkent het belang van gegevensbescherming en de privacy van haar klanten en bezoekers op de website. Ze zal de persoonsgegevens van de betrokkene met de nodige zorg behandelen en enkel voor de welbepaalde doeleinden. Wij streven er optimaal naar om in regel te zijn met de recente aanpassingen en de Europese Verordening 2016/679 van 25 Mei2018, maar ook met de Belgische wet van 30 juli 2018. Dit zowel naar de verwerking als naar de bescherming van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jouw ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je ons verstrekt.

Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van The Human Link om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookie beleid.

Persoonsgegevens die je ons meedeelt

• Bij het invullen van het contactformulier op de website bezorgt je ons je naam en je e-mailadres.

• Als opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie verkrijgen wij jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres en contactgegevens.

• Ga je over tot een intakegesprek en opstart tot begeleiding bewaren we jouw identificatiegegevens (naam, voornaam en geboortedatum), contactgegevens (email, telefoon, adres) en betalingsgegevens (bankrekeningnummer en facturatieadres). De inhoud van de gevoerde gesprekken met onze psychologe wordt eveneens bewaard. Hierin kunnen gevoelige persoonsgegevens opgenomen worden.

• Volg je bij ons een opleiding verkrijgen wij je identificatiegegevens (naam en voornaam), je contactgegevens (naam, voornaam en geboortedatum) en betalingsgegevens (bankrekeningnummer en facturatieadres), bij zakelijke klanten eveneens het ondernemingsnummer en de firmanaam.

• De gevoelige persoonsgegevens verzameld tijdens de therapiesessies worden natuurlijk volgens het beroepsgeheim behandeld en beschermt door de genomen technische en organisatorische maatregelen.

Onlinegegevens doorgeven

Start je bij ons een therapie of volg je een opleiding dan verkrijgen we je identificatiegegevens en contactgegevens, voor zakelijke klanten ook het ondernemingsnummer. We gebruiken deze gegevens voor het vastleggen, opvolgen en uitvoeren van de door jouw gevraagde therapiesessies of opleidingen. De betaalgegevens welke we van je krijgen gebruiken we, samen met de identificatie en contactgegevens om uitgevoerde dienstverlening te factureren. We verwerken deze gegevens op basis van de overeenkomst die je met ons hebt afgesloten.

Voor educatieve doeleinde kunnen we de gegevens verkregen tijdens de therapieën gebruiken in casussen, dit gebeurt steeds anoniem en volgens het beroepsgeheim. Indien dit, in uitzonderlijke gevallen, niet mogelijk is zullen wij je gegevens enkel gebruiken nadat u ons hiervoor expliciete en voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Bij het inschrijven, vragen we je naam en e-mailadres. Zo blijf je op de hoogte van onze opleidingen en cursussen en kunnen we je uitnodigen op evenementen. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Je gegeven toestemming kan je steeds intrekken, dit doe je door onderaan onze nieuwsbrieven op “uitschrijven” te klikken.

Indien je met ons een overeenkomst aangaat zullen wij je op de hoogte houden van onze opleidingen, aangepaste diensten en cursussen via onze nieuwsbrief. De rechtsgrond hiervoor is de vooraf opgestelde overeenkomst die je met ons hebt afgesloten.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelde. Binnen The Human Link zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan dit Privacy beleid.

Wij verlenen vreemden geen toegang tot jouw gegevens en nemen hiervoor de juiste technische en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen. Indien er alsnog ongeoorloofde toegang is geweest tot jouw gegevens, dan streven wij ernaar om dit in alle transparantie met jou te delen.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat The Human Link uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

The Human Link verbindt zich er helemaal toe dat wij jouw persoonsgegevens niet zullen verkopen, verdelen of doorgeven aan andere partijen voor commerciële doeleinden, zonder jouw uitdrukkelijke vooraf gegeven toestemming. Dit eisen wij ook van onze externe verwerkers. Jouw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij verwachten dit dan ook van onze externe partijen!

Bewaartermijn van je gegevens

Op basis van onze dienstverlening ontvang je een factuur, welke we volgens de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar zullen bewaren.

Bij een aanvraag/contactvraag bewaren we je gegevens tot je overgaat tot de afspraak, wens je geen afspraak te plaatsen dan behouden wij je gegevens 2 jaar.

Verslagen opgemaakt op basis van therapiesessies worden bewaard in het medisch dossier van onze cliënten. Deze gegevens worden bewaard volgens een bewaartermijn van 30jaar na laatste contact met client. Deze bewaartermijn is gelijk aan degene vastgesteld voor het bewaren van medische patiëntendossiers door dokters en andere zorgverstrekkers.

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je prospect of klant bent van The Human Link, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

1. Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan The Human Link. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn en dat verwijderen of wijzigen van persoonsgegevens in een aantal gevallen wettelijk niet mogelijk is.

3. Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

4. Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door The Human Link verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Uitoefening van uw rechten

Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten aan: admin@thehumanlink.be

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Als aan deze voorwaarden voldaan is, zal The Human Link zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Als je je recht van inzage uitoefent zal The Human Link je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

7. Automatische beslissing en profilering

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilering en zullen door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

8. Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.